Rwanda – Ilyavuzwe liratashye : Wa muhungu twasomye muli Panama papers ko akoreshwa mu gusahura umutungo w’ U-Rwanda, niwe ugiye kurongora Ange Kagame

Gusoma inyandiko nyilizina ni ugukânda ku mbîkîsho ikulikira :

http://www.therwandan.com/ki/iryavuzwe-riratashye-wa-muhungu-twasomye-muri-panama-papers-ko-akoreshwa-mu-gusahura-umutungo-w-u-rwanda-niwe-ugiye-kurongora-ange-kagame/